TRADITIONAL KARATE  . . . SIMPLY THE BEST

 shoP  

BOOK  KATA  KYOHON  1

Junro  Kata  1 / 5

ISBN / EAN 978-90-820222-0-9

BOOK  KATA  KYOHON  2

Joko Kata  1 / 5

ISBN / EAN 978-90-820222-1-6

BOOK  KATA  KYOHON  3

Kakuyoku  1 / 3, Kashu, Roshu, Suishu

ISBN / EAN 978-90-820222-2-3

BOOK  KATA   KYOHON  4

Rantai, Fushu, Hachimon, Seiryu

Release date ...  ??

Author Jan G. Knobel

SHOTOKAN  KARATE  DVD  1

 • Heian 1/5  -   Tekki 1/3  -  Taikyoku 1/3 
 • Ten no Kata -  Kihon  -  Kumite
SHOTOKAN  KARATE  DVD  2

 • Basai Dai / Sho   - Kanku Dai / Sho   
 • Empi  -  Gankaku  -  Hangetsu  -  Jion  -
 • Jitte -  Kihon  -  Kumite
SHOTOKAN  KARATE  DVD  3

 • Meikyo Shodan  -  Jiin 
 • Gojushuhi  Dai / Sho  -  Chinte 
 • Sochin  -  Nijushiho  -  Wankan  -  Unsu
 • Kata  &  Kumite Competition
SHOTOKAN  KARATE  DVD  4

 • Junro  1 / 5  -  Joko  1 / 5 -
 • Kokutsu Dachi no Kata 
 • Zenkutsu Dachi No Kata

Author Jan G. Knobel

GI  - BADGE

LAPEL  BADGE

TIE  CLIP

TIE