TRADITIONAL KARATE  . . . SIMPLY THE BEST

 SHOP  

BOOK  KATA  KYOHON  1 - 4

Author Jan G. Knobel
BOOK  KATA  KYOHON  1

Quick view inside this book

ISBN / EAN 978-90-820222-0-9

In Stock
BOOK  KATA  KYOHON  2

Quick view inside this book

ISBN / EAN 978-90-820222-1-6

Out of Stock
BOOK  KATA  KYOHON  3

Quick view inside this book

ISBN / EAN 978-90-820222-2-3

Out of Stock
BOOK  KATA   KYOHON  4

Release date ...  ??

SHOTOKAN  KARATE  DVD  VOL. 1-4

Author Jan G. Knobel

SHOTOKAN KARATE DVD  Vol. 1
 • Heian 1/5 
 • Tekki 1/3 
 • Taikyoku 1/3 
 • Ten no Kata
 • Kihon  -  Kumite
SHOTOKAN KARATE DVD  Vol. 2
 • Basai Dai / Sho   
 • Kanku Dai / Sho   
 • Empi  -  Gankaku 
 • Hangetsu  -  Jion  -
 • Jitte -  Kihon  -  Kumite
SHOTOKAN KARATE DVD  Vol. 3
 • Meikyo Shodan  -  Jiin 
 • Gojushuhi  Dai / Sho  -  Chinte 
 • Sochin  -  Nijushiho 
 • Wankan  -  Unsu
 • Kata  &  Kumite Competition
SHOTOKAN KARATE DVD  Vol. 4
 • Junro  1 / 5 
 • Joko  1 / 5 
 • Kokutsu Dachi no Kata 
 • Zenkutsu Dachi No Kata
GI  - BADGE
LAPEL  BADGE

 

WJKA  H.Q. 

Bredaseweg 42 - 4702 KV Roosendaal - Netherlands

© Copyright WORLD JKA KARATE ASSOCIATION